Create account on GitHub - Tạo tài khoản trên GitHub

Create account on GitHub - Tạo tài khoản trên GitHub

Bài này các nội dung sau: 

- Tạo tài khoản mới trên github.com 

- Tạo Repos trên github.com

- Dùng Git đưa code lên github.com