ReactJs 17: #2 Html Tags in ReactJS - Các thuộc tính thẻ HTML trong ReactJS