ReactJs 17 #5: Cấu trúc một Project theo hướng React Redux

ReactJs 17 #5: Cấu trúc một Project theo hướng React Redux

Bài 5 sẽ bao gồm: 

  1.  - Tạo project bằng React Redux 
  2.  - Kết hợp Redux Thunk 
  3.  - Load dữ liệu Redux 
  4.  - Kết hợp với Hook.